Đài phát thanh Từ Sơn | Thời sự tổng hợp
Đảng bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 * * * Từ Sơn thiết thực thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện - nay là thị xã Từ Sơn (01/9/1999 - 01/9/2019)

Tin bài phản ánh

Từ Sơn: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những kết quả và bài học kinh nghiệm

                Sau gần 3 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề theo từng năm đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân,đem đến cho các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã những sắc thái mới.

             Để những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề triển khai đạt hiệu quả cao, Thị ủy Từ Sơn yêu cầu các chi, Đảng bộ xây dựng nội dung hoạt động cụ thể để đưa vào sinh hoạt. Rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực phù hợp với từng đơn vị, ngành nghề, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực đạo đức, lối sống, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, xác định thời gian tập trung chỉ đạo; cán bộ, đảng viên đăng ký tự rèn luyện, làm theo trong năm. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được thực hiện tại 62/62 chi, Đảng bộ.

             Mỗi năm Ban Tuyên giáo Thị ủy đều chủ động tham mưu với Thường trực Thị ủy xây dựng Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề của năm đó. Trong đó, nhấn mạnh vào các nhóm vấn đề về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, quy định của nhà nước, của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính, chế độ dự sinh hoạt Đảng ở địa bàn dân cư. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung vào xây dựng các tiêu chí trong hoạt động đối thoại với nhân dân, tiếp công dân, trong xử lý và giải quyết các vấn đề, các điểm phức tạp về ANTT, tôn giáo, giải phóng mặt bằng…

          Ngày 8/1 vừa qua, Thị ủy Từ Sơn cũng là Đảng bộ đầu tiên trong tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời chỉ đạo 100%  các chi, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương khóa XII và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để việc triển khai học tập những nội dung của Chuyên đề trong toàn Đảng bộ thị xã đạt kết quả cao.

               Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở thị xã Từ Sơn, trong thời gian tới, thị xã tiếp tục phát huy cao độ vai trò của cấp ủy và lãnh đạo từ thị xã đến chi, đảng bộ trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

               Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, xác định thời hạn thực hiện từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tập thể trong chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường xuyên điều chỉnh những vấn đề đạo đức cá nhân, xưa nay thường bị coi nhẹ, không được quan tâm đúng mức, dẫn đến những vi phạm trong tác phong, ứng xử thiếu văn hoá, thiếu lễ độ với dân, xa dân, lãng phí trong sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trong lao động, sản xuất và công tác.

              Nhìn lại những năm qua, có thể thấy những kết quả đạt được trong quá trình thực tiễn học tập và làm theo Bác ở Từ Sơn đã góp phần quan trọng tạo động lực để Từ Sơn tiếp tục có những biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn nữa đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của thị xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có năng lực, trách nhiệm, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và hưởng ứng thực hiện Chỉ thị trong những năm tiếp theo./.

 

TT


 

Các tin khác

Đang cập nhật nội dung